Juridische kennisgeving en privacybeleid

Juridische kennisgeving en privacybeleid

Juridische kennisgeving en privacybeleid

DELPIT NEGOCE, bezorgd over de rechten van individuen, in het bijzonder met betrekking tot geautomatiseerde verwerking, en in een verlangen naar transparantie met zijn klanten, heeft een beleid geïmplementeerd dat betrekking heeft op al deze verwerkingen, de doeleinden die door hen worden nagestreefd en de middelen acties die beschikbaar zijn voor individuen, zodat ze hun rechten het beste kunnen uitoefenen. 

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens, nodigen wij u uit om de site te raadplegen: https://www.cnil.fr/

De huidige online versie van deze gebruiksvoorwaarden is de enige oppositie gedurende de gehele duur van het gebruik van de site en totdat een nieuwe versie deze vervangt.


Artikel 1 - Wettelijke vermeldingen


1.1 Site (hierna "de site"): Truffes-Vip.com

1.2 Uitgever (hierna "de uitgever"): 

jean christophe delpit,

inwoner: 2 impasse des Truffières, 24570 Condat Sur Vézère,

SIRENE nr: 441,

telefoonnummer: 05 64 49 00 11,

e-mailadres: contact@truffes-vip.com

1.3 Host (hierna "de host"): 

Truffes-Vip.com wordt gehost door OVH, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in SAS met een kapitaal van 10 euro RCS Roubaix. Tourcoing 000 000 Code APE 424A - BTW-nummer: FR 761 Hoofdkantoor: 419 rue Kellermann 00045 Roubaix - Frankrijk.
 

Artikel 2 - Toegang tot de site


Toegang tot de site en het gebruik ervan zijn voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. U stemt ermee in om deze site en de daarin vervatte informatie of gegevens niet te gebruiken voor commerciële, politieke, reclame of enige andere vorm van commerciële uitnodiging en in het bijzonder het verzenden van ongevraagde e-mails.


Artikel 3 - Site-inhoud


Alle merken, foto's, teksten, opmerkingen, illustraties, geanimeerde of niet-geanimeerde afbeeldingen, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt om deze site te laten werken en meer in het algemeen alle elementen gereproduceerd of gebruikt op de site zijn beschermd door de geldende wetgeving voor intellectueel eigendom.

Ze zijn het volledige eigendom van de uitgever of zijn partners. Elke reproductie, representatie, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van alle of een deel van deze elementen, inclusief computertoepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden. Het feit dat de uitgever geen procedure inleidt nadat hij kennis heeft genomen van dit ongeoorloofde gebruik, houdt niet in dat hij dit gebruik accepteert en afstand doet van vervolging.


Artikel 4 - Beheer van de site


Voor een goed beheer van de site kan de uitgever te allen tijde:

- de toegang tot de gehele of een deel van de site opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen van de site voorbehouden aan een specifieke categorie internetgebruikers;

- alle informatie verwijderen die de werking ervan zou kunnen verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten, of de regels van Netiquette;

- stop de site om updates uit te voeren.


Artikel 5 - Verantwoordelijkheden


De verantwoordelijkheid van de uitgever kan niet worden aangewend in geval van storing, falen, moeilijkheid of onderbreking van de werking, waardoor toegang tot de site of een van de functies wordt voorkomen.

Het verbindingsmateriaal met de site die u gebruikt, valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw eigen gegevens te beschermen, met name tegen virale aanvallen via internet. U bent ook als enige verantwoordelijk voor de sites en gegevens die u raadpleegt.

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van rechtszaken tegen u:

- vanwege het gebruik van de site of een dienst die toegankelijk is via internet;

- vanwege het niet naleven van deze algemene voorwaarden.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor schade aan u, anderen en / of uw apparatuur als gevolg van uw verbinding of gebruik van de site en u zult er geen actie tegen ondernemen.

Als de uitgever het voorwerp uitmaakt van een minnelijke of gerechtelijke procedure vanwege uw gebruik van de site, kan deze zich tegen u keren om schadevergoeding te krijgen voor alle schade, bedragen, veroordelingen en kosten die kunnen voortvloeien uit deze procedure.


Artikel 6 - Hyperlinks
 

Het plaatsen door gebruikers van alle hyperlinks naar de gehele of een deel van de site is geautoriseerd door de uitgever. Elke link moet worden verwijderd op verzoek van de uitgever. 

Alle informatie die toegankelijk is via een link naar andere sites, wordt niet gepubliceerd door de uitgever. De uitgever heeft geen rechten op de inhoud van de link. 


Artikel 7 - Gegevensverzameling en bescherming

Uw gegevens worden verzameld door Truffes-Vip.com.

Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene); identificeerbaar wordt geacht een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door verwijzing naar een naam, een identificatienummer of naar een of meer specifieke elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociaal.

De persoonlijke informatie die op de site kan worden verzameld, wordt voornamelijk door de uitgever gebruikt om relaties met u te beheren en indien nodig voor de verwerking van uw bestellingen. 

De verzamelde persoonlijke gegevens zijn als volgt:

- Achternaam en voornaam

- Adres

- Mail adres

- telefoonnummer

- Financiële gegevens: als onderdeel van de betaling voor producten en diensten die op het Platform worden aangeboden, registreert het Platform financiële gegevens met betrekking tot de creditcard van de gebruiker.

Artikel 8 - Recht op toegang, rectificatie en dereferatie van uw gegevens

In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:

  • Het recht op toegang: ze kunnen hun recht op toegang uitoefenen om de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben te kennen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: contact@truffes-vip.com. In dit geval kan het Platform, voordat dit recht wordt ingevoerd, om een ​​bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen om de juistheid ervan te verifiëren. 
  • Het recht op rectificatie: als de persoonlijke gegevens die door het Platform worden bewaard, onjuist zijn, kunnen ze verzoeken om de informatie bij te werken.
  • Het recht om gegevens te verwijderen: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 
  • Recht op beperking van de verwerking: gebruikers kunnen het Platform vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken in overeenstemming met de aannames voorzien door de AVG. 
  • Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens in overeenstemming met de veronderstellingen waarin de AVG voorziet.  
  • Het recht op overdraagbaarheid: ze kunnen het Platform vragen om hen de persoonlijke gegevens te verstrekken die ze hebben verstrekt om ze naar een nieuw Platform te verzenden.

U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen op het volgende adres:
2 impasse des Truffières, 24570 Condat Sur Vézère

Of per e-mail naar het adres:

contact@truffes-vip.com

Alle aanvragen moeten vergezeld gaan van een fotokopie van een ondertekend geldig identiteitsbewijs en het adres vermelden waarop de uitgever contact kan opnemen met de aanvrager. De reactie wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek verzonden. Deze termijn van één maand kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van het verzoek en / of het aantal verzoeken dit vereisen.

Bovendien, en sinds wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016, hebben mensen die dat wensen de mogelijkheid om het lot van hun gegevens na hun dood te organiseren. Voor meer informatie over het onderwerp kunt u de CNIL-website raadplegen: https://www.cnil.fr/.

Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij de CNIL op de CNIL-website: https://www.cnil.fr

We raden u aan om eerst binnen het platform contact met ons op te nemen voordat u een klacht indient bij de CNIL, omdat we volledig tot uw beschikking staan ​​om uw probleem op te lossen. 

Artikel 9 - Gebruik van gegevens

De persoonlijke gegevens die van gebruikers worden verzameld, zijn bedoeld om de diensten van het Platform te leveren, deze te verbeteren en een veilige omgeving te behouden. De wettelijke basis voor verwerking is de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het Platform. Meer specifiek zijn de toepassingen als volgt:

- toegang tot en gebruik van het Platform door de gebruiker;

- beheer van de werking en optimalisatie van het platform;

- implementatie van gebruikersondersteuning;

- verificatie, identificatie en authenticatie van door de gebruiker verzonden gegevens;

- personalisatie van diensten door advertenties weer te geven op basis van de browsegeschiedenis van de gebruiker, volgens hun voorkeuren;

- preventie en detectie van fraude, malware (kwaadaardige software of malware) en beheer van beveiligingsincidenten;

- beheer van eventuele geschillen met gebruikers;

- het verzenden van commerciële en advertentie-informatie, volgens de voorkeuren van de gebruiker;

- organisatie van de gebruiksvoorwaarden van de betaaldiensten.

Article 10 - Data Retention Policy

Het Platform slaat uw gegevens op zolang als nodig is om u van zijn diensten te voorzien of om u te helpen. 

Voor zover dit redelijkerwijs nodig of nodig is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen, om fraude en misbruik te voorkomen of om onze algemene voorwaarden toe te passen, kunnen we ook enkele van uw gegevens bewaren, zelfs nadat u uw account hebt gesloten. of dat we u niet langer diensten hoeven aan te bieden.

Artikel 11 - Persoonlijke gegevens delen met derden

Persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen uitsluitend worden gedeeld met derde bedrijven in de Europese Unie:

- wanneer de gebruiker de betaaldiensten gebruikt, staat het Platform voor de uitvoering van deze diensten in contact met externe bank- en financiële bedrijven waarmee het contracten heeft gesloten;

- wanneer de gebruiker informatie publiceert die toegankelijk is voor het publiek in de gratis commentaargebieden van het Platform;

- wanneer de gebruiker de website van een derde toestemming geeft om toegang te krijgen tot zijn gegevens;

- wanneer het Platform gebruik maakt van de diensten van providers om gebruikersondersteuning, reclame- en betalingsdiensten te bieden. Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot gebruikersgegevens, als onderdeel van de uitvoering van deze diensten, en hebben een contractuele verplichting om deze te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. personeel;

- indien wettelijk vereist, kan het Platform gegevens verzenden om te reageren op klachten die tegen het Platform zijn ingediend en om te voldoen aan administratieve en juridische procedures;

Artikel 12 - Commerciële aanbiedingen

Waarschijnlijk ontvangt u commerciële aanbiedingen van de uitgever. Indien u dit niet wenst, neem dan contact met ons op via: contact@truffes-vip.com

Uw gegevens worden waarschijnlijk door de partners van de uitgever gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.Als u dit niet wenst, neem dan contact met ons op via: contact@truffes-vip.com

Als u tijdens het raadplegen van de site toegang hebt tot uw persoonlijke gegevens, moet u zich onthouden van elke verzameling, elk ongeoorloofd gebruik en elke handeling die een inbreuk kan vormen op de privacy of reputatie van personen. De uitgever wijst in dit verband alle verantwoordelijkheid af.

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.


Artikel 13 - Cookies 

Wat is een cookie "?

Een "Cookie" of tracer is een elektronisch bestand dat op een terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) Wordt gedeponeerd en bijvoorbeeld wordt gelezen bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of het gebruik van software of een mobiele applicatie, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt (bron: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi ).

Door op deze site te bladeren, kunnen "cookies" van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de betreffende site en / of externe bedrijven op uw terminal worden geplaatst.

Wanneer u voor het eerst op deze site surft, zal een verklarende banner over het gebruik van "cookies" verschijnen. Door verder te browsen, wordt de klant en / of prospect geacht te zijn geïnformeerd en het gebruik van genoemde "cookies" te hebben geaccepteerd. De gegeven toestemming is geldig voor een periode van dertien (13) maanden. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies te deactiveren via zijn browserinstellingen. 

Alle verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om het volume, het type en de configuratie van het verkeer dat deze site gebruikt, bij te houden, het ontwerp en de lay-out te ontwikkelen en voor andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de service te verbeteren. die wij u aanbieden.

De volgende cookies zijn aanwezig op deze site: 

Google-cookies:

- Google-analyse: om het publiek van de site te meten.
- Google tag manager: vergemakkelijkt de implementatie van tags op pagina's en stelt u in staat Google-tags te beheren. 
- Google Adsense: Google-reclamebureau dat YouTube-websites of -video's gebruikt als ondersteuning voor zijn advertenties. 
- Dynamische remarketing van Google: hiermee kunt u dynamische advertenties aanbieden op basis van eerder onderzoek. 
- Google Adwords Conversion: tool voor het bijhouden van adwords-advertentiecampagnes. 
- DoubleClick: advertentiecookies van Google om banners te verspreiden.

De levensduur van deze cookies is dertien maanden.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van "cookies", voor elk type browser, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.


Artikel 14 - Foto's en weergave van producten


De foto's van producten en / of diensten, vergezeld van hun beschrijving, zijn niet contractueel en binden de uitgever niet.


Artikel 15 - Toepasselijk recht


De huidige gebruiksvoorwaarden van de site worden beheerst door de Franse wet en vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van het hoofdkantoor van de uitgever, onder voorbehoud van een toewijzing van een specifieke bevoegdheid die voortvloeit uit een tekst van een specifieke wet of regelgeving.


Artikel 16 - Neem contact met ons op


Voor vragen, informatie over de producten die op de site worden gepresenteerd, of over de site zelf, kunt u een bericht achterlaten op het volgende adres: contact@truffes-vip.com